นโยบายความเป็นส่วนตัว


บริษัท ที.เอ็น.แอ๊ดว๊านซ อินเตอร์เทรด จำกัด บริษัทผู้เป็นเจ้าของและดำเนินการเว็บไซต์ tnadvance.com นโยบายความเป็นส่วนตัวต่อไปนี้จะอธิบายถึงวิธีที่เราในฐานะผู้บริหารจัดการข้อมูล รวบรวม ใช้ เปิดเผย และดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการให้บริการของเราผ่านทางเว็บไซต์ www.tnadvance.com ("เว็บไซต์") การอ้างอิงถึงเว็บไซต์ดังกล่าวในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้หมายรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่พัฒนามาจากเว็บไซต์นี้ด้วย อาทิ เว็บไซต์สำหรับอุปกรณ์พกพาและแอปพลิเคชั่นต่างๆ เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ ที.เอ็น.แอ๊ดว๊านซ อินเตอร์เทรด ท่านได้ยินยอมให้เรารวบรวม ใช้ เปิดเผย และดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ได้ระบุไว้ในนโบบายความเป็นส่วนตัวนี้

การเก็บข้อมูลและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
  • เมื่อท่านใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ท่านจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ, ที่อยู่, อีเมล์, เพศ, วันเกิด เป็นต้น ทางเว็บไซต์ทีเอ็นแอ๊ดว๊านซ จะเก็บข้อมูลเหล่านี้เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมทางการตลาด
  • เว็บไซต์ทีเอ็นแอ๊ดว๊านซ อาจให้ข้อมูลของท่านแก่หน่วยงานที่เป็นตัวแทน หรือหน่วยงานภายนอกที่เราใช้ในบางบริการ เช่น การจองพื้นที่งานแสดงสินค้า, การลงทะเบียนเข้าร่วมงาน เป็นต้น

เราปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างไร
เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต เราได้นำกระบวนการทางด้านการปฏิบัติ ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ และทางด้านองค์การมาใช้อย่างเหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวจากการทำลายที่เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุหรือผิดกฎหมาย การสูญหายโดยอุบัติเหตุ การดัดแปลงและการเปิดเผยหรือการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

เราใช้ข้อมูลที่รวบรวมมาอย่างไร
เรานำข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆที่รวบรวมผ่านทางเว็บไซต์มาใช้
(ก.) เพื่อลงทะเบียนท่านกับเว็บไซต์ทีเอ็นแอ๊ดว๊านซ และสร้างบัญชีผู้ใช้ของท่าน
(ข.) เพื่อจัดหาข้อมูลและสินค้าของเราบนเว็บไซต์ www.tnadvance.com
(ค.) เพื่อสร้างสิ่งใหม่ๆซึ่งจะทำให้ท่านใช้บริการของเว็บไซต์ได้ง่ายยิ่งขึ้น
(ง.) ได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้นรวมถึงปรับปรุงประสิทธิภาพให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด หรือ
(จ.) เพื่อติดต่อท่านหากมีเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่าน และแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับบริการใหม่และข้อเสนอพิเศษได้อย่างทันท่วงที เว็บไซต์ทีเอ็นแอ๊ดว๊านซ อาจจะติดต่อท่านเป็นระยะๆ เพื่อขอคำติชมเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ท่านได้รับจากการใช้เว็บไซต์ของเราเพื่อนำมาปรับปรุง และเพื่อส่งจดหมายข่าวสาร หรือเพื่อนำเสนอส่วนลดหรือโปรโมชั่นพิเศษให้แก่ท่านในฐานะผู้ใช้ตามที่ท่านได้ตกลงยินยอมที่จะรับข้อเสนอดังกล่าว หากท่านไม่ต้องการได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นพิเศษ หรือข้อความทางการตลาดที่เกี่ยวข้อง ท่านสามารถใช้ไฮเปอร์ลิงก์ (“ยกเลิกการรับข่าวสาร”) ที่ปรากฏอยู่ในการแจ้งเตือนเหล่านั้นเพื่อตอบกลับให้ทางเว็บไซต์ทีเอ็นแอ๊ดว๊านซ ทราบได้ตลอดเวลา อีเมลและข้อความการยืนยันที่ถูกส่งหลังการลงทะเบียน

การแก้ไขนโยบายความปลอดภัยและข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ
เว็บไซต์ทีเอ็นแอ๊ดว๊านซ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความปลอดภัยและข้อปฏิเสธความรับผิดชอบได้ทุกเมื่อ เนื้อหาทั้งหมดในหน้าเว็บไซต์นี้เป็นเนื้อหาที่ปรับปรุงล่าสุด ทางบริษัทจะแจ้งข้อมูลใหม่ให้ท่านทราบเมื่อมีการปรับปรุงข้อมูลเพื่อท่านจะได้ทราบถึงวิธีการป้องกันข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า