นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท ที เอ็น แอ๊ดว๊านซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด (“บริษัท”) มีจุดประสงค์แจ้งนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดเกี่ยวกับเงื่อนไขการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตัวแทนผู้ติดต่อของลูกค้านิติบุคคล (“ตัวแทนของลูกค้านิติบุคคล”) ที่ติดต่อเพื่อการใช้บริการสื่อสิ่งพิมพ์ของบริษัทเพื่อให้ลูกค้านิติบุคคลทราบเพื่อแจ้งให้ตัวแทนของลูกค้านิติบุคคลดังกล่าวรับทราบก่อนการส่งข้อมูลของตัวแทนของลูกค้านิติบุคคลนั้นเข้ามาในระบบของบริษัท

ทั้งนี้ เมื่อลูกค้านิติบุคคลตกลงใช้บริการสื่อสิ่งพิมพ์ (“บริการ”) จากบริษัทและแจ้งรายละเอียดของตัวแทนของลูกค้านิติบุคคลดังกล่าวให้แก่บริษัทแล้ว ทางบริษัทจะถือว่าลูกค้านิติบุคคลตกลงและยอมรับที่จะปฏิบัติตามนโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้แล้ว รวมถึงลูกค้านิติบุคคลนั้นจะถูกถือว่าให้การรับประกันเกี่ยวกับสิทธิของลูกค้านิติบุคคลในการแจ้งข้อมูลของตัวแทนของลูกค้านิติบุคคลดังกล่าวมายังบริษัทแล้ว

หากลูกค้านิติบุคคลไม่ตกลงให้บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้นี้ หรือลูกค้านิติบุคคลนั้นปฏิเสธการรับประกันสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลของตัวแทนของลูกค้านิติบุคคลภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้นี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการให้บริการแก่ลูกค้านิติบุคคลนั้นเนื่องจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตัวแทนของลูกค้านิติบุคคลภายใต้นโยบายฉบับนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการของบริษัทให้แก่ลูกค้านิติบุคคล

ทางบริษัทอาจปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามแต่ละระยะเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและให้สอดคล้องกับการให้บริการต่างๆ ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้านิติบุคคลและ/หรือตัวแทนของลูกค้านิติบุคคลทราบถึงการเปลี่ยนแปลงด้วยการประกาศนโยบายฉบับปรับปรุงใหม่ผ่านทางช่องทางการติดต่อของบริษัท
 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทประมวลผล

ทางบริษัทขอแจ้งให้ลูกค้านิติบุคคลทราบว่า การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ภายใต้เงื่อนไขนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้มีความจำเป็นสำหรับการให้บริการของบริษัท ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทมีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูล มีดังนี้ (1) ข้อมูลการติดต่อของตัวแทนของลูกค้านิติบุคคล อาทิ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หรือข้อมูลการติดต่ออื่นๆ เช่น Line ID / Facebook Account และ (2) ข้อมูลการเปิดบัญชีผู้ใช้งานของท่านในฐานะลูกค้านิติบุคคล ซึ่งอาจใช้ข้อมูลของตัวแทนของลูกค้านิติบุคคลเพื่อการลงทะเบียนการใช้บริการผ่านช่องทาง E-Commerce
 

จุดประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่บริษัทจะได้รับการเก็บและใช้เพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้

 1. การดำเนินกระบวนการให้บริการสื่อสิ่งพิมพ์และการจัดส่งสื่อสิ่งพิมพ์ดังกล่าวให้แก่ท่าน ซึ่งรวมถึงการยืนยันคำสั่งซื้อสินค้า การยืนยันการชำระเงิน และการใช้ข้อมูลเพื่อติดต่อในการจัดส่งสินค้า
 2. การสร้างและปรับปรุงความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่บริษัทมีกับลูกค้านิติบุคคล ซึ่งอาจรวมถึงเพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อสินค้าของลูกค้านิติบุคคลในครั้งถัดไป การติดต่อไปสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการ การติดต่อสื่อสารตามเทศกาลต่างๆ การติดต่อไปนำเสนอสินค้าและบริการที่อาจเกี่ยวเนื่องแก่ลูกค้านิติบุคคลดังกล่าว หรือการติดต่อทางธุรกิจในรูปแบบอื่นตามที่เหมาะสม โดยบริษัทรับประกันจะดำเนินการดังกล่าวภายใต้กรอบที่จะไม่กระทบสิทธิของตัวแทนของลูกค้านิติบุคคลนั้นมากจนเกินควร
 3. การจัดการตอบรับการสื่อสารที่ท่านติดต่อทางบริษัท (เช่น เพื่อการติดต่อกลับในการเสนอราคาและการ ให้บริการในกรณีจำเป็นอื่นๆ หรือเพื่อการตอบคำถามหรือการจัดการข้อร้องเรียนหรือการให้ความคิดเห็นต่างๆ)
 4. การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่บริษัทอาจต้องปฏิบัติตาม เช่น หน้าที่ในการจัดทำบัญชีและชำระภาษีซึ่งในกรณีการประมวลผลข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามหน้าที่ในกฎหมายนี้ บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวไว้ตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้
 5. กรณีที่ท่านลูกค้านิติบุคคลและ/หรือตัวแทนของลูกค้านิติบุคคลให้การยินยอมเป็นกรณีเฉพาะ บริษัทจะใช้ข้อมูลการติดต่อของตัวแทนของลูกค้านิติบุคคลในการติดต่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ที่ลูกค้านิติบุคคลอาจสนใจ

บริษัทมีความจำเป็นต้องประมวลผลและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของตัวแทนของลูกค้านิติบุคคล เพื่อจุดประสงค์ต่างๆ ที่ระบุไว้ข้างต้นตลอดระยะเวลาตราบเท่าที่บริษัทยังมีหน้าที่ตามสัญญาการให้บริการแก่ท่าน นอกจากนี้บริษัทสงวนสิทธิ์เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของตัวแทนของลูกค้านิติบุคคลเพื่อประโยชน์ในการติดต่อนิติบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาที่จะเป็นเพื่อการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจของท่าน และกรณีได้รับความยินยอม บริษัทจะเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตัวแทนของลูกค้านิติบุคคล จนกว่าท่านจะถอนความยินยอม

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

โดยหลัก ข้อมูลส่วนบุคคลของตัวแทนของลูกค้านิติบุคคลที่บริษัทได้รับจะได้รับการเก็บเป็นความลับ แต่บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยและส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ (i) ผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการแก่ทางบริษัทโดยเฉพาะผู้ให้บริการจัดส่งและขนส่งสินค้าจากบริษัทให้แก่ท่าน (ii) ในกรณีมีความจำเป็นที่บริษัทต้องใช้สิทธิในการปกป้องสิทธิอันชอบธรรมของบริษัท บริษัทอาจมีความจำเป็นเปิดเผยข้อมูลให้แก่ที่ปรึกษาของบริษัท เช่น ที่ปรึกษากฎหมายหรือทนายความ เป็นต้น และ (iii) บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่หน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อการปฏิบัติตามหน้าที่ที่มีตามกฎหมาย ทั้งนี้ ในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวทั้งหมด บริษัทจะดำเนินการเพียงเท่าที่จำเป็นตามหน้าที่ดังกล่าวเท่านั้น
 

คำรับประกันการดำเนินมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลที่เหมาะสม

บริษัทรับประกันจัดให้มีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่บริษัทได้รับ โดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ โดยบริษัทจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเป็นระยะเพื่อความเหมาะสมตามมาตรฐานในอุตสาหกรรมและโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

บริษัทเคารพสิทธิตามกฎหมายของลูกค้านิติบุคคล และโดยเฉพาะสิทธิของตัวแทนของลูกค้านิติบุคคลในฐานะเจ้าของข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในการควบคุมของบริษัท โดยเจ้าของข้อมูลเหล่านั้นสามารถขอใช้สิทธิที่ท่านมีได้ตามเงื่อนไขกำหนดสิทธิที่ระบุไว้ในกฎหมาย ได้แก่

 1. สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
 2. สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัททำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
 3. สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 4. สิทธิขอให้ลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เมื่อข้อมูลนั้นหมดความจำเป็น
 5. สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ หรือ
 6. สิทธิถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลที่เจ้าของข้อมูลเคยให้ไว้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้

ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อมายังบริษัทเพื่อดำเนินการขอใช้สิทธิข้างต้นได้ ตามรายละเอียดการติดต่อที่บริษัทแจ้งไว้ โดยบริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาคำร้องของท่านให้ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอดังกล่าว